Vad är en brukarrevision

En brukarrevision är en oberoende utvärdering som görs för att utveckla och förbättra vård, omsorg och andra typer av verksamheter utifrån ett brukarperspektiv.

Utvärderingen utförs av personer med egna erfarenheter av olika funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. En anhörig kan med sin unika inblick och erfarenheter också vara en brukarrevisor. Målsättningen är att öka brukarinflytandet inom vård, omsorg och samhället i stort.

Brukarrevisionerna utförs enligt den så kallade Uppsalamodellen, som bygger på personliga intervjuer. Metoden har utvecklats av före detta Regionförbundet Uppsala län. Uppdragsgivare är kommuner, landsting och privata aktörer.

Utvärderingen svarar på vad brukare tycker fungerar bra eller mindre bra i en verksamhet. Revisorerna står för frågeformulering, materialinsamling och analys. Revisionen ger också förslag på förbättringar. Några återkommande områden i våra intervjuer är bemötande, tillgänglighet och delaktighet. De intervjuades svar redovisas alltid anonymt i rapporten. Både beställare och medverkande brukare får sedan ta del av slutresultatet.

Det finns flera skäl till att öka brukarinflytandet inom vård och omsorg. Några av de skäl som nämns i litteraturen är att med ökat inflytande kan insatser bättre anpassas till brukarnas behov, vilket ger både ökad effektivitet och legitimitet för vård, stöd och service. Detta skapar underlag för bättre vård. Brukarstyrda revisioner tillför ofta också perspektiv som de professionella kanske inte ser.

||  Bergsbrunnagatan 28, 753 23 Uppsala  ||  070 285 60 24  ||  kontakt  briu.se  ||
||  Copyright © briu.se 2020  ||  Design SB Fyriswebb  ||