Vad är en brukarrevision?

En brukarrevision är en oberoende utvärdering som görs för att utveckla och förbättra vård, omsorg och andra typer av verksamheter utifrån ett brukarperspektiv.

Brukarrevision

En brukarrevision är en oberoende utvärdering som görs för att utveckla och förbättra vård, omsorg och andra typer av verksamheter utifrån ett brukarperspektiv.

Utvärderingen utförs av personer med egna erfarenheter av olika funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. En anhörig kan med sin unika inblick och erfarenheter också vara en brukarrevisor. Målsättningen är att öka brukarinflytandet inom vård, omsorg och samhället i stort.

Brukarrevisionerna utförs enligt den så kallade Uppsalamodellen, som bygger på personliga intervjuer. Metoden har utvecklats av före detta Regionförbundet Uppsala län tillsammans med brukare och brukarföreningar i Uppsala län

Uppdragsgivare är kommuner, landsting och privata aktörer.

Utvärderingen svarar på vad brukare tycker fungerar bra eller mindre bra i en verksamhet. Revisorerna står för frågeformulering, materialinsamling och analys. Revisionen ger också förslag på förbättringar.

Några återkommande områden i våra intervjuer är bemötande, tillgänglighet och delaktighet. De intervjuades svar redovisas alltid anonymt i rapporten. Både beställare och medverkande brukare får sedan ta del av slutresultatet.

Det finns flera skäl till att öka brukarinflytandet inom vård och omsorg. Några av de skäl som nämns i litteraturen är att med ökat inflytande kan insatser bättre anpassas till brukarnas behov, vilket ger både ökad effektivitet och legitimitet för vård, stöd och service. Detta skapar underlag för bättre vård.

Brukarstyrda revisioner tillför ofta också perspektiv som de professionella kanske inte ser.

Brukare

Vad är en brukare? Vårdtagare, klient, kund eller deltagare?

Socialstyrelsen tycker att man kan använda andra ord än ”brukare” om man pratar om en särskild grupp. Till exempel kan man säga ”boende” om de som bor på ett gruppboende eller ”deltagare” om de som jobbar på daglig verksamhet.

”– Det här ordet är inte tänkt att användas som ett tilltalsord eller som ett namn för en enskild person. Det här är mer som ett ord som man använder  bland dem som handlägger ärenden i kommunen, när man pratar om en hel grupp i statistiken. ”
Kristina Bränd Persson, Socialstyrelsen

”Jag skulle önska att man jobbar mer sida vid sida, då uppstår ju mer förståelse för varandra. Man blir insatt i vad den andra personen gör och hur det är. ”

Informanter från psykiatriföreningarna upplever att kommunerna och regionen behöver en utbildning i bemötandeför alla som på ett eller annat sätt arbetar med hälsa, vård och omsorg.

CITAT FRÅN BRUKARREVISIONEN
Region Uppsala och Uppsala läns arbete med statsbidraget Psykisk Hälsa